این تخم مرغ ها که در سرخ کن هوا سرخ می شوند ، نیمی سوفله و نیمی فریتاتا هستندتخم مرغ ، لبنیات پرچرب و گرما ترکیبی برنده ایجاد می کنند ، مخصوصاً وقتی با دقت در حمام آب پخته می شوند. قسمت داخلی آن به نوعی شکننده و کرکی می شود و قسمت رویی آن به آرامی یا اگر لحظه ای آن را زیر مرغ گوشتی بکشید – به شدت جلا می یابد. این یک مانور به اندازه کافی آسان برای انجام است ، اما معمولاً برای …

ادامه مطلب …


منبع: kaheshvazn-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>