بله ، می توانید زیر دوش آب بزنیدزیر چشم دوش زدن زیاد است. با این حال ، زیر چشم دوش زدن به کسی یا هیچ چیز آسیب نمی رساند. به این ترتیب ، تا زمانی که فرد با این تناقض کنار نیاید ، نمی توان موضعی در مورد قابل قبول بودن ادرار در دوش گرفت.

ادامه مطلب …


منبع: kaheshvazn-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>