امروزه پپتیدها در تشخیص و درمان سرطان، توسعه و گسترش داروهای آنتی‌ بیوتیکی، ایجاد آنتی بادی ها و طراحی واکسن به کارگیری می‌شوند.

بخش اعظمی از دانشمندان ترجیح ارائه می کنند به جای ساخت پپتیدهای سفارشی خود، کار را به ارائه دهندگان سرویس ها تخصصی واگذار کنند. شرکت داروسازی آپرین فارمد با بهره‌مندی از نیروهای متخصص توانمند به رفع نیاز شرکت‌های تبارک بیوتکنولوژی و داروسازی و همینطور مرکز ها تحقیقاتی دانشگاهی در زمینه خدمات سنتز پپتید می باشد. ما در ایجاد گونه های پپتیدها، از توالی‌های معمولی تا طولانی و چالش برانگیز آماده همکاری هستیم. استفاده از خدمت ها سنتز پپتید. آپرین فارمد اصلی آیتم ها ذیل همراه است:

• مشاوره شخصی و تخصصی به وسیله فریم کارآزموده

• پردازش سریع پیشنهاد و مدت زمان تحویل پر سرعت

• روشهای سنتز پپتید به طور کامل بهینه و دستیابی به ادغام واکنش تا خلوص بالای 98 % محصولات

• قابلیت سنتز توالی‌های مختلف اهمیت آمینواسیدهای غیر نرمال

• تولید اصلاحات ساختاری متنوع در پپتید • کیفیت بالا اصلی قیمت رقابتی

• گستره مقیاس وزنی از میلی‌گرم تا کیلوگرم • تحویل به موقع در سراسر مرزو بوم

• کنترل میزان مرغوب بودن ظریف همگی پپتیدها حیاتی گزارشات اسپکتروسکوپی جرمی و کروماتوگرافی مایع اهمیت کارکرد بالا می‌باشند.

در شکل رغبت مشتریان علاوه برآنالیزهای ذکر شده آزمون‌هایی نظیر TFA content, Acetate contentو Water content نیز انجام می‌گردد. سنتز پپتیدها به روش‌¬های متعدد قابل انجام می‌باشد که این روش‌ها شامل تولید پپتید اهمیت استعمال از فناوری DNA نوترکیب، سنتز شیمیایی، بیوسنتز و استفاده از فناوری آنزیمی است. اندازه مولکول، روش مناسب به جهت تولید پپتید را تعیین می‌کند. فناوری DNA نوترکیب برای سنتز پپتید‌ها و پروتئین‌¬های بزرگ مطلوب است. سنتز شیمیایی یک فناوری مناسب به جهت تولید پپتید‌های ریز و میانگین می باشد که اهمیت 5 تا 80 آمینواسید می‌باشند.

سنتز آنزیمی محدودتر است و به دشواری به جهت سنتز پپتید‌های بیش از 10 آمینواسید به کارگیری می‌¬شود. از این نظر، فناوری‌های ساخت پپتید در بخش اعظم مورد ها قابل رقابت اهمیت یکدیگر نیستند.

روش‌های سنتز پپتید

1. فناوری DNA نوترکیب حساس توجه به پیشرفت‌های به دست‌آمده از مکانیسم‌های سلولی مولکولی متخصصین موفق شده‌اند به جهت ساخت ترکیبات تازه حیاتی کارایی بالا از فناوری DNA نوترکیب استعمال کنند. به کارگیری فناوری DNA نوترکیب، باعث ساخت بیش از 400 پروتئین و پپتید درمانی شده -‌است و تا به امروز بیش از 200 عدد از آن‌¬ها در لیست سازمان خوراک و داروی آمریکا (FDA) تایید شده‌ است.

انسولین، آلبومین، اینترفرون¬ها، هورمون¬های پرورش انسانی و پادتن¬‌های مونوکلونال مواردی میباشند که از حیث درمانی آیتم اعتنا قرار گرفته‌‌¬اند.

2. روش شیمیایی برای سنتز پپتید‌‌هایی اساسی مقدار میانگین روش شیمیایی عالی تر از روش¬‌‌های بیوتکنولوژی مانند DNA نوترکیب و بیوکاتالیز هست و بخش اعظم وقت ها مولکول¬‌های در زمینه داروسازی را شامل می‌¬شود. همچنین یک ابزار با برای ادراک رابطه ساختار و عملکرد در پروتئین¬‌ها و پپتید‌ها، کشف عامل ها تازه درمانی و تشخیصی و ساخت واکسن¬‌های تصنعی و مصنوعی است. سنتز شیمیایی پپتید‌ها به دو شکل انجام می‌¬گیرد: سنتز پپتید‌ها در محلول و سنتز پپتید‌ها در فاز جامد، که از مدت زمان معرفی سنتز فاز جامد به وسیله مریفیلد این فناوری کلیدی بیشتری پیدا کرده است.

1.2. سنتز پپتید‌ها در فاز محلول(LPPS) برای پپتید‌های ریز که تنها از چندین آمینواسید تشکیل شده¬‌اند، روش سنتز پپتید در فاز محلول مناسب می ‌باشد. در این نحوه آمینواسید محافظت شده یا این که قطعات اول در محفظه محلول واکنش می‌دهند و پس از آن، مخلوط سنتز شده به جهت شرکت در واکنش مرحله¬‌ی بعدی خالص می¬‌گردد. ویژگی شاخص همین طریق همین میباشد که می‌توان پس از هر سطح سنتز، حدواسط را جداسازی و خالص‌سازی کرد و پس از محافظت‌زدایی، شرایط اتصال آمینواسید بعدی آماده گردد تا توالی پپتیدی مورد لحاظ به دست آید.

برای سنتز زنجیره‌های کوتاه پپتیدی در مقیاس بزرگ، سنتز پپتیدهای حلقوی و سنتز اساسی استعمال از آمینواسیدهای غیر‌معمول، به طور برنده طرز فاز محلول و یا این که همین که تلفیقی از روش سنتز در فاز محلول و جامد سفارش می‌¬شود. علیرغم مزایای ذکر شده برای طرز سنتز در فاز محلول، این طرز آهسته‌تر بوده و دارای بازدهی کمتری نسبت به سنتز در فاز جامد است.

2.2. سنتز پپتید‌ها در فاز جامد (SPPS) سنتز پپتید در فاز جامد به این صورت می باشد که کربن انتهایی آمینواسید به یک فاز ثابت متصل می‌گردد و اساسی افزودن پی در پی آمینواسید‌ها از طرز واکنشهایی که به صورت چرخه¬‌ای تکرار می¬‌گردند سبب ساز طویل شدن زنجیره پپتیدی می¬‌شوند. هنگامی که مریفیلد روش سنتز فاز جامد را در سال 1963 معرفی کرد، جامعه علمی کلیدی شک و تردید وتردید و شک وتردید واکنش نشان اعطا کرد زیرا سنتز محلول در آن برهه زمانی کاملاً شناخته‌شده بود. سنتز فاز جامد با مزایای بخش اعظمی نسبت به سنتز پپتید در فاز محلول است:

به دلیل وجود مراحل کنترل‌شونده در سنتز پپتید به طریق فاز جامد می‌توان واکنش را به صورت اتوماتیک انجام داد و خلل حل شدن پپتید دیگر وجود ندارد چون به فاز جامد متصل است. گونه گروههای محافظت کننده (Fmoc یا این که t-Boc)، ماهیت رزین، جور معرف‌های کوپل کننده و فعال‌کننده، انقطاع کردن پپتید از رزین مهم‌ترین متغیرها در SPPS هستند.

3. بیوسنتز ریبوزومها می‌توانند اصلی به کار گیری از دیتا ها موجود در مولکولهای mRNA و اهمیت یاری مولکول‌های tRNA و فاکتورهای پروتئینی، پپتیدها را سنتز کنند. یک عدد از از معایب همین نحوه مقیاس زیر سنتز می‌باشد و علاوه بر این کلیه پپتیدها را با روش بیوسنتز نمی‌توان ایجاد کرد. در سنتز به روشهای شیمیایی آمینواسید‌ها نیاز به مجموعه محافظت‌کننده داشتند البته در شیوه بیوسنتز آمینواسیدها بدون گروه محافظ می‌باشند.

4. به کارگیری از فناوری آنزیمی آنزیم‌ها کاتالیزورهای بیولوژیکی میباشند که مسئولیت متابولیسم سلولی را برعهده دارند. سلول‌ها به جهت عملکرد مطلوب نیاز به حالت ملایم دارا‌هستند و آنزیم‌¬ها در همین حالت به خوبی فعالیت میکنند البته به جهت تبدیلشدن به بیوکاتالیست‌های فرآیندی، آنها باید به میزان به اندازه توانا باشند تا در برابر شرایط طاقت فرسا یک فرایند صنعتی مقاومت کنند. به همین جهت گزینش آنزیم مطلوب در فرآیندهای صنعتی از دارای بالایی برخوردار است. آنزیمهای پروتئولیتیک گروهی از هیدرولازها را تشکیل میدهند که به جهت موقعیت صنعتی مطلوب هستند.

پروتئازهای میکروبی و گیاهی به شکل گسترده در طبی و در فرآیند‌های صنعتی متفاوت مورد به کارگیری قرار گرفته‌اند. اهمیت توجه به اینکه که پروتئاز‌ها در وضعیت ملایم pH در محدوده 6 تا 8 فعال و استوار هستند و علاوه بر این زیاد فضاگزین و مکان‌گزین می‌باشند، از پروتئاز‌ها به عنوان کاتالیست در سنتز ترکیبات آلی به کار گیری شده‌ است.

پروتئازها علاوه بر کاتالیز کردن تشکیل پیوندهای پپتیدی می‌توانند ناکامی پیوندهای پپتیدی را کاتالیز کنند. در مقایسه با سنتز شیمیایی، مهم‌¬ترین مزیت طرز بیوکاتالیز همین میباشد که نیاز به حفاظت از زنجیره جانبی را کاهش می‌دهد. پپتیدهای کوچک سنتز شده آنزیمی (معمولاً دی یا این که تری‌پپتیدها) به عنوان دارو و همینطور مواد شیمیایی کشاورزی استفاده میشوند.

برخی از نمونههای سنتز شده کلیدی استفاده از فناوری آنزیمی شامل شیرین¬‌کننده بدون¬ کالری آسپارتام، کیوتورفین، آنژیوتانسین، انکفالین و دینورفین می‌-باشند. شرکت داروسازی Telios سنتز آنزیمی تری‌پپتید Arg-Gly-Asp به تیتر دارویی تازه برای تسکین سوختگی‌های سنگین و زخم‌های پوستی را مورد بررسی قرار دیتا است. یک سری نمونه دیگر از پپتیدهای سنتز شده آنزیمی در ده سال پیشین هم گزارش شده‌ است.