هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بدین ترتیب کمپانی تولید کننده باید مهم توجه به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از همین قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز بایستی دارای توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، توجه به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی میباشد که برای ارتقاء شتاب و قدرت ماشین مورد به کار گیری قرار می گیرد ، برای اینکه بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت کنید این گزینه یکی از از موارد ضروری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی نیست و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی چشم می گردد و به همین ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین موقعیت ممکن اتفاق میافتد. چنانچه بخواهیم در ارتباط حیاتی طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که درصورتیکه اینچنین نباشد و بر بر روی مرحله آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب تولید و طراحی این قطعه را می توان یک فعالیت سخت و مستمند به دانش اختصاصی در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در وقتی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و افراد بضاعت و توان خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی کارگزاری می کنند که نصب همین قطعه منجر پیدایش ویژگیهای متفاوتی در اتومبیل نیز میشود. در صورتی که در طراحی و ایجاد خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم شتاب و کارایی بهتری از خودرو خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حیاتی طراحی و تولید همین قطعه حیاتی دارد، دوران و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در لحاظ بگیرید، تولید هدرز را می توان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک به کارگیری نمیکنند. این دو قطعه از حیث کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اساسی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می شوند و پروسهی انجام این واقعه حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه مهم مانیفولد، فراوان پرسرعت و آسانتر میباشد و این مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط دارای هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.