5 ساده ترین گیاهان آپارتمانی برای مبتدیانما می خواهیم زندگی را به خانه هایمان بیاوریم ، اما بسیاری از ما بدون انگشت شست سبز دریافته ایم که گیاهان ما به سرعت قهوه ای می شوند. بنابراین Lucrecer Braxton (معروف بهsoulsistaplants) اینجا است تا پنج گیاه مورد علاقه خود و نحوه مراقبت از آنها را به اشتراک بگذارد.

ادامه مطلب …
منبع: kaheshvazn-khabar.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>